"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

15 Απριλίου 2011

Ξαναγίναμε Δωδεκαθέσιο!

 

ΘΕΜΑ :

 «Ίδρυση και Προαγωγή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
  α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».
  β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
  γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
  δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ»
2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄ / 08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
3. Την αριθμ. 2672 (Φ.Ε.Κ. 2408 τ.Β΄ / 03-12-2009) κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 43.571,32 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 130.713,96 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων.
Η εκ 43.571,32 Ευρώ (17.923,92 Ευρώ επίδομα θέσης και 25.647,40 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).

Η εκ 130.713,96 Ευρώ (53.771,76 Ευρώ επίδομα θέσης και 76.942,20 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 58.000,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων..
Η εκ 174.000,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων..
Η εκ 174.000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 6.771 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 20.314,62 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Νηπιαγωγείων, ενώ για τις προαγωγές δεν προκαλείται δαπάνη.
Η εκ 6.771 Ευρώ ( 1.927,12 Ευρώ επίδομα θέσης και 4.844,32 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).
Η εκ 20.314,62 Ευρώ (5.781,36 Ευρώ επίδομα θέσης και 14.532,96 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 20.400,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων..
Η εκ 61.200,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων..
Η εκ 51000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προάγονται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

31
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Σ. Γραμματικούς
3/Θ
4/Θ
32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6ο Δ.Σ. Μεσολογγίου
8/Θ
9/Θ
33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο Δ.Σ. Νεάπολης
8/Θ
9/Θ
34
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Σ. Λουτρού
6/Θ
7/Θ
35
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο Δ.Σ. Δάφνης
3/Θ
4/Θ
36
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
5/Θ Δ.Σ. Ξηροπηγάδου
5/Θ
6/Θ
37
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Σ 5ο Ναυπάκτου
6/Θ
7/Θ
38
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Σ. Αγ. Νικολάου
4/Θ
5/Θ
39
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο Δ.Σ. Βόνιτσας
9/Θ
10/Θ
40
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2ο Δ.Σ. Βόνιτσας
6/Θ
7/Θ
41
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Σ. Αστακού
10/Θ
12/Θ

Υποβιβάζουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟ
ΣΕ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
4/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ
3/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
5/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ
4/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ
5/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑΣυγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ
12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
2ο 1/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ
5/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
4/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Καταργούμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
7ο 1/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. Κ. ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΝΑΣ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΑΣ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΝΕΙΚΩΝ

 1.  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: