"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

26 Ιουνίου 2018

Σημείωση περί προσωπικών δεδομένων

Με βάση την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018, στην παράγραφο 5 της οποίας σημειώνεται ότι: 
"5. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του."
Η διαχείριση του ιστολογίου, σεβόμενη την επισήμανση του Υπουργείου, παύει πλέον (από 22/06/2018 και εξής) να αναρτά φωτογραφίες από τις σχολικές δράσεις οι οποίες θα απεικονίζουν πρόσωπα μαθητών έστω και καλυμμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: