"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

2 Ιουνίου 2016

Εγγραφή στο ΚΔΑΠ Αστακού


Αγαπητοί γονείς,

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ξηρομέρου ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η απασχόληση των παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Αστακού.
Εισηγητές θα είναι:
1. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ)
2. ΡΗΓΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ)
3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)
4. ΡΗΓΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)
5. ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ)
6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ)
Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας, καθώς είναι απαραίτητο να στηριχθεί ουσιαστικά ο θεσμός των Κ.Δ.Α.Π
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στο Κ.Δ.Α.Π.«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Προϋποθέσεις του προγράμματος

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα,
 β)   να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): - Επιδότηση  Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.). - Επιχορήγηση   Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.),   - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας  - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
γ)   να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).  

  Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.
  Τα δικαιολογητικά είναι: 

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση. 
β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και  σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση),  o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου, o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, o στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας. 
γ)   Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού,  για το φορολογικό έτος 2015

δ)  Δικαιολογητικά απασχόλησης ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Οι μητέρες οι οποίες έχουν το δικαίωμα (δεν εργάζονται) πρέπει άμεσα να εκδόσουν Δελτίο – Κάρτα ανεργίας  καθώς και  βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ. Δεν μπορούν να εκδόσουν Δελτίο Ανεργίας οι μητέρες οι οποίες  απασχολούνται ως μισθωτές (ΙΚΑ) ή αυτοαπασχολούμενες (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ). Όποιες μητέρες δεν είναι ασφαλισμένες  στον ΟΓΑ, αλλά είναι ασφαλισμένος μόνο ο σύζυγος πρέπει να εκδόσουν άμεσα Δελτίο Ανεργίας, γιατί δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

2)Επίσης, να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση και να έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα για το Φορολογικό έτος 2015 (1/1/2015-31/12/2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: