"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

18 Φεβρουαρίου 2009

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (Comenius – Leonardo da Vinci)


Tα σχολεία της χώρας μας υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα που απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση, όπως το Comenius και το Leonardo da Vinci, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Το Comenius αποτελεί το πρώτο τομεακό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο του Comenius τα σχολεία μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία σχολικών συµπράξεων (διμερών & πολυμερών) και την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμπραξης. Για την προετοιμασία μιας σύμπραξης υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προπαρασκευαστικής επίσκεψης, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατόπιν αίτησης κι έγκρισης.
Επιπλέον, τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φιλοξενήσουν στο ίδρυμά τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό ως βοηθούς (η δράση αυτή δεν χρηματοδοτείται).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δράση ατομικής κατάρτισης και να λάβουν χρηματοδότηση για την παρακολούθηση σεμιναρίου στο εξωτερικό.
Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) του προγράμματος, η οποία βρίσκεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο τηλεφωνικό κέντρο 2103726000 ή 2103726349 κα Σ.Σωτηροπούλου. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΣ http://www.iky.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comenius_en.html
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για να ενημερωθούν για τις καταληκτικές ημερομηνίες, καθώς και τον Οδηγό για τους Αιτούντες. Τα αναφερόμενα κείμενα με τα έντυπα των αιτήσεων, δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΣ.
Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η διαδικασία από την έγκριση ενός σχολικού σχεδίου έως την αίτηση κι έγκριση των μετακινήσεων που απορρέουν από αυτό, περιγράφεται στην εγκύκλιο αρ. 75145/ΙΑ/11-7-2007, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία.
Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποτελεί το τρίτο τομεακό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση.
Τα ΕΠΑΛ, τα ειδικά ΕΠΑΛ, οι ΕΠΑΣ καθώς και τα ΤΕΕ (μέχρι τέλη 2008) μπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci για τοποθέτηση σε οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης ή σε επιχειρήσεις του εξωτερικού νέων σε αρχική ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) του προγράμματος, η οποία είναι η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. στο τηλεφωνικό κέντρο 2106245300 / πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΣ http://www.ep-katartisi.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.html
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, καθώς και τις Οδηγίες για τους Αιτούντες, τα οποία είναι δημοσιευμένα μαζί με τα έντυπα των αιτήσεων στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην παιδαγωγική ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius ή Leonardo da Vinci, μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Γ1/377/865/18-9-92 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή 2 ώρες ανά εκπαιδευτικό και μέχρι 4 συνολικά για το σχολείο την εβδομάδα, όπως ακριβώς ισχύει για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας. Επειδή στην παιδαγωγική ομάδα συνήθως συμμετέχουν περισσότεροι από 2 εκπαιδευτικοί, οι ώρες μοιράζονται σε περισσότερα άτομα.
Πληροφορίες: Ι. Κορομπέλη τηλ.210-3443195 euro2@ypepth.gr