"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

10 Σεπτεμβρίου 2008

Όργανα Διοίκησης Οργανώσεως Γονέων

1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας ( Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ), είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.
2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι:
- Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του.
- Στις Γεν. Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπει ο νόμος.
3. Η Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος.
4. Η Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
5. Η Γεν. Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της χώρας.
6. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των κατά την παρ. 1 0ργάνων, καθώς και οι εκπρόσωποι αυτών στα ανώτερα όργανα, εκλέγονται από τις Γεν. Συνελεύσεις (Γ.Σ.) με το σύστημα της απλής αναλογικής.
7. Οι Γ.Σ. συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.
Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για το σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Πηγή: Υπ.Ε.Π.Θ.