"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

16 Σεπτεμβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση 2014-15


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300€ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.       Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον Δ/ντη του σχολείου με την οποία ζητά την καταβολή του επιδόματος των 300€ (εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλό εισόδημα). Στην αίτηση περιγράφονται υποχρεωτικά  όλα τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, όνομα μητέρας, Α.Μ.Κ.Α., Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., IBAN Τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας), μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Έγκυρο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η ενίσχυση ή έγκυρο εκτυπωμένο εκκαθαριστικό μέσω του Taxis - net . Εκκαθαριστικά με το χαρακτηρισμό «ενδεικτικά» δεν γίνονται δεκτά. Πρέπει στα προστατευόμενα μέλη όπως περιγράφονται στο εκκαθαριστικό να φαίνεται ο αριθμός των τέκνων.
Β. Πιστοποιητικό (πρόσφατο) οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. Τα παιδιά πρέπει να περιγράφονται στο πιστοποιητικό με κανονικό όνομα το οποίο θα είναι ίδιο με αυτό της βεβαίωσης που χορηγεί ο Δ/ντής. Για παιδιά με μικρό όνομα Α.Κ.Ο. τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά από την Υ.Δ.Ε..
Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει την οικονομική ενίσχυση για το ίδιο σχολικό έτος άλλη φορά.
2.  Ο Δ/ντής του Σχολείου (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος) εκδίδει την μοναδική βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση της προηγούμενης χρονιάς και η εγγραφή του μαθητή για τη νέα σχολική χρονιά. Η βεβαίωση χορηγείται όταν ο μαθητής παρακολούθησε ανελλιπώς τη σχολική χρονιά γεγονός που περιγράφεται στην βεβαίωση. (υπόδειγμα)
3.  Η βεβαίωση μαζί με τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ενδιαφερόμενου διαβιβάζονται από τον Δ/ντή του Σχολείου στην Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας .
4. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, εκτός των περιπτώσεων μονογονεικών οικογενειών, διαζευγμένων και εν διαστάσει συζύγων όπου η επιμέλεια των παιδιών έχει δοθεί στην μητέρα με δικαστική απόφαση , αντίγραφο της οποίας αποτελεί απαραίτητα συνοδευτικό δικαιολογητικό της αίτησης . Την αίτηση για το επίδομα την καταθέτει πάντα ο/η δικαιούχος.
5. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 3.000€. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η συγκεκριμένη εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή. (ΦΕΚ 902/17-7-2002)


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ  ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TAXISNET.
2.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΕΝΕΤΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ
3.       ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
4.       ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5.   ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
6.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986

Δεν υπάρχουν σχόλια: